Thủ tục rời cảng cho tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:29 GMT+7

Thủ tục rời cảng cho tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa.

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến rời cảng.

b) Giải quyết TTHC:

- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục nộp và xuất trình đủ giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hàng hải làm thủ tục cho tàu rời cảng biển; Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

2. Cách thức thực hiện:

- Xuất trình, nộp hồ sơ, giấy tờ của tàu thuyền trực tiếp, khai báo điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia :

Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Fax. ( 02563 ) 893106

Email. paquynhon@gmail.com

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

Tại cảng biển Vũng Rô – Phú Yên:

                   Fax. ( 02573 ) 511661

                   Email. dangvupy@yahoo.com

                   Địa chỉ bưu chính: Thôn Vũng Rô Xã Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

+ Các giấy tờ phải nộp bao gồm (bản chính):

          * 01 Bản khai chung theo mẫu;

          * 01 Danh sách thuyền viên theo mẫu ( nếu có thay đổi so với khi đến )

          * 01 Danh sách hành khách ( nếu có ) theo mẫu.

+ Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):

*Các giấy chứng nhận của tàu thuyền và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên nếu thay đổi so với khi đến;

*Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).      

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp Giấy phép rời cảng cho tàu.

8. Phí, lệ phí:

          Theo quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Áp dụng theo Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính Phủ

 

STT

Tên mẫu

Số mẫu

1

2

3

 

- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách;

42

47

48

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tất cả các loại tàu thuyền chỉ được phép rời cảng biển Quy Nhơn và cảng biển  Vũng Rô khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.