Thủ tục tiếp công dân

Thứ Ba, 19/03/2019, 15:01 GMT+7

Thủ tục tiếp công dân

1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Hướng dẫn và giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và trách nhiệm về khiếu nại, tố cáo.

+ Bước 2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

+ Bước 3. Yêu cầu công dân cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

 + Bước 4. Lập biên nhận về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và yêu cầu công dân ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan :

Phòng tiếp dân – lầu 2 văn phòng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Số 1 Phan Chu Trinh thành phố Quy Nhơn.

Điện thoại: 02563 891809  Fax. 02563 893106

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có).                  

4. Thời hạn giải quyết:

+ Khiếu nại là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

+ Tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.

5.                 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

6.                 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

7.                 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Bản ghi nhận nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.                          

8.                 Phí, lệ phí:

Không.            

9.                 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

10.            Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Không.             

11.                        Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật khiếu nại.

 + Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật tố cáo.

 + Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.