Xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 19/03/2019, 15:04 GMT+7

Xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo

1.Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị, tập hợp đầy đủ đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Bước 2: Phân loại đơn  thư thành các loại: Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo, đơn phản ánh đề nghị.

. Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập phiếu thụ lý, báo cáo Giám đốc Sở để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

+ Bước 3: Kiểm tra, xác nhận những nội dung trong đơn khiếu nại, tố cáo. tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

+ Bước 4: Tập hợp hồ sơ về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo trình lãnh đạo hướng giải quyết.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng tiếp dân – lầu 2 văn phòng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Số 1 Phan Chu Trinh thành phố Quy Nhơn.

Điện thoại: 02563 891809  Fax. 02563 893106

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Hồ sơ khiếu nại:

       + Đơn khiếu nại.

       + Quyết định hành chính/hành vi bị khiếu nại.

* Hồ sơ tố cáo:

       + Đơn tố cáo.

       + Những cơ sở, chứng cứ liên quan (nếu có).

     b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

+ Khiếu nại lần đầu là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

+ Tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phân loại đơn thư thành đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh đề nghị đề xuất hướng xử lý thích hợp.                          

8.Phí, lệ phí:

Không              

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Đơn Khiếu nại (của cơ quan tổ chức, cá nhân) theo BM 32.

+  Đơn tố cáo theo BM 46.

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Không.

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật khiếu nại.

 + Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật tố cáo.

 + Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.