Quyết định ban hành

Thứ Hai, 10/02/2020, 10:36 GMT+7

      CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:    86    /QĐ-CVHHQNh                          Quy Nhơn, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

    QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình Phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại Cảng biển Quy Nhơn và Cảng biển Vũng Rô

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN

 

- Căn cứ Thông tư 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ giao thông vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải;

- Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TCCB-LĐ ngày 22 tháng 12 năm 1992 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về thành lập Cảng vụ Quy Nhơn;

- Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;

- Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;

- Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Viêt Nam về đầy mạnh công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;

- Căn cứ kết quả thống nhất tại cuộc họp giữa Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng biển Quy Nhơn, các Đơn vị Đại lý Hàng hải, Hoa tiêu khu vực VII, các Doanh nghiệp cảng biển tại khu vực;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tại Cảng biển Quy Nhơn và Cảng biển Vũng Rô".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng cho đến khi có thông báo chấm dứt dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc có quy định mới thay thế.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Cảng Vũng Rô, Trung tâm YTDP tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên, Giám đốc Công ty Hoa tiêu KV VII, Giám đốc các doanh nghiệp cảng, đại lý hàng hải, lai dắt khu vực Quy Nhơn, Vũng Rô; Trưởng các phòng: Pháp chế, Thanh tra-ATANHH, Tổ chức hành chính, Tài vụ, Trưởng đại diện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

       Nơi nhận:                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                                                                       Đã ký

- Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c);

- UBND tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên (để b/c);                                                                            Vũ Thế Quang

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV

   tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên;

- Sở y tế tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên;

- Trang thông tin điện từ Cảng vụ  HH Quy Nhơn;                                   

- Lưu TCHC+PC.