Quy trình phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona

Thứ Hai, 10/02/2020, 10:39 GMT+7

      CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH

Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

tại Cảng biển Quy Nhơn và Cảng biển Vũng Rô

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-CVHHQNh

Ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn)

         

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy trình này quy định về áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. 

2. Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải tại Cảng biển Quy Nhơn và Cảng biển Vũng Rô (sau đây gọi tắt là Cảng biển).

Điều 2. Xác định và phân loại vùng dịch

1. Vùng xác định là vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Vùng dịch) do Bộ Y tế công bố hoặc được công bố, xác định trên các trang thông tin chính thống của Việt Nam.

2. Vùng dịch quy định tại Khoản 1 Điều này được phân thành hai loại dưới đây:

a) Vùng dịch có nguy cơ cao: là các vùng dịch tại Trung Quốc và vùng dịch do Giám đốc cảng vụ thông báo bổ sung trên cơ sở đề nghị của Cơ quan kiểm dịch y tế;

b) Vùng dịch có nguy cơ thấp: Là vùng dịch khác, trừ vùng dịch quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Khai báo y tế hàng hải

1. Tàu thuyền từ các cảng biển nước ngoài trước khi đến Cảng biển phải thực hiện khai báo y tế hàng hải. Người làm thủ tục cho tàu gửi các bản khai dưới đây cho Cơ quan kiểm dịch y tế  24  giờ trước khi tàu dự kiến đến phao số 0:

a) Danh sách thuyền viên (Mẫu số 47 Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP);

b) Giấy khai báo y tế hàng hải (Mẫu số 52 Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP);

c) Bản khai lịch trình của tàu 15 ngày gần nhất trước khi đến Cảng biển.

2. Tàu thuyền hoặc tàu thuyền có thuyền viên, hành khách, người theo tàu (sau đây gọi chung là thuyền viên) đến từ Vùng dịch tại Việt Nam trong vòng 15 ngày trước khi đến Cảng biển phải thực hiện kê khai lịch trình của tàu 15 ngày gần nhất trước khi đến Cảng biển. Người làm thủ tục cho tàu phải gửi Bản khai lịch trình của tàu cho Cơ quan y tế tối thiểu 12  giờ trước khi tàu dự kiến đến phao số 0.

Điều 4. Kiểm dịch y tế đối với tàu thuyền đến Cảng biển

Việc kiểm dịch y tế được thực hiện đối với tàu thuyền hoặc tàu thuyền có thuyền viên đến từ Vùng dịch trong vòng 15 ngày trước khi đến Cảng biển. Cơ quan kiểm dịch y tế căn cứ tờ khai của tàu thuyền tại Điều 3 của Quy trình này, xác định, phân loại đối với tàu thuyền và tổ chức kiểm dịch như sau:

1. Tàu thuyền đến từ Vùng dịch có nguy cơ cao: Công tác kiểm dịch y tế được thực hiện tại khu vực kiểm dịch phao số 0 Cảng biển. Tàu thuyền chỉ được phép hành trình vào cầu, bến cảng sau khi hoàn thành công tác kiểm dịch và được Cơ quan kiểm dịch y tế xác định không có biểu hiện nhiễm bệnh. Trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh, tàu thuyền sẽ được cách ly tại khu vực kiểm dịch và thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định của Cơ quan kiểm dịch y tế. 

2. Tàu thuyền đến từ Vùng dịch có nguy cơ thấp: Công tác kiểm dịch y tế được thực hiện ngay sau khi tàu cập cầu, bến cảng. Trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh, tàu thuyền sẽ được yêu cầu ra neo đậu tại khu vực kiểm dịch phao số 0 và thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định của Cơ quan kiểm dịch y tế. 

3. Tàu thuyền không phải khai báo y tế theo quy định tại Điều 3 của Quy trình này trong quá trình neo đậu, hoạt động tại Cảng biển, nếu người trên tàu có biểu hiệm nhiễm bệnh dịch, phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải, Cơ quan kiểm dịch y tế  và thực hiện kiểm dịch y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Sau khi xác định và phân loại tàu thuyền cần được kiểm dịch, Cơ quan kiểm dịch y tế  thông báo cho Cảng vụ hàng hải và Biên phòng cửa khẩu cảng biển để phối hợp thực hiện.

Điều 5. Đi bờ của thuyền viên trên tàu thuyền

1. Khi tàu thuyền hoạt động tại Cảng biển, thuyền viên trên tàu đến từ Vùng dịch và thuyền viên trên tàu phát hiện có người mắc bệnh dịch không được phép đi bờ tối thiểu 15 ngày kể từ ngày tàu rời Vùng dịch hoặc ngày phát hiện trên tàu có người mắc bệnh dịch.

2. Thuyền viên trên tàu thuyền không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này hạn chế tối đa việc đi bờ để bảo đảm phòng, chống bệnh dịch.

3. Trường hợp cần thiết phải giải quyết đi bờ đối với thuyền viên trên tàu quy định tại Khoản 1 Điều này, Biên phòng cửa khẩu cảng biển phải tham khảo ý kiến của Cơ quan kiểm dịch y tế trước khi cấp phép cho thuyền viên đi bờ để có biện pháp phòng ngừa bệnh dịch phù hợp.

Điều 6. Kiểm tra, giám sát tàu thuyền tại Cảng biển

1. Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng cửa khẩu cảng biển và doanh nghiệp cảng biển thường xuyên phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát tàu thuyền tại cảng biển; Bảo đảm không có thuyền viên, người không có nhiệm vụ lên, xuống tàu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu tàu thuyền chỉ hạ cầu thang tàu khi có công việc. Hạn chế tối đa tàu thuyền dịch vụ của người dân tiếp xúc với tàu thuyền neo đậu tại Cảng biển.

2. Cơ quan kiểm dịch y tế có trách nhiệm theo dõi tình hình bệnh dịch, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với thuyền viên trên tàu nhằm phát hiện người nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

 Điều 7. Bảo đảm an toàn, phòng ngừa bệnh dịch trong khi thực hiện nhiệm vụ

1. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và doanh nghiệp cảng, đại lý, hoa tiêu, lai dắt căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị mình, bố trí khu vực làm việc riêng biệt, tập trung và trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn… cho cán bộ, nhân viên khi làm việc tại cơ quan.

2. Hạn chế tối đa việc trực tiếp lên tàu hoặc tiếp xúc với thuyền viên. Trường hợp cần thiết, phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ theo hướng dẫn của Bộ y tế trước khi lên tàu.

Điều 8. Trách nhiệm của Thuyền trưởng

Khi tàu neo đậu tại Cảng biển, Thuyền trưởng có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Quy trình này và các hướng dẫn có liên quan của Bộ y tế.

2. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng dịch cho thuyền viên khi làm việc.

3. Báo cáo ngay cho Cảng vụ hàng hải, Cơ quan kiểm dịch y tế, Biên phòng cửa khẩu cảng biển khi phát hiện thuyền viên trên tàu có biểu hiện nhiễm bệnh dịch.   

Điều 9.  Thông tin liên lạc

Thông tin khẩn cấp liên quan đến bệnh dịch được thực hiện qua các số điện thoại đường dây nóng dưới đây:

  1. Khu vực Cảng biển Quy Nhơn
  • Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn:  0905033678 (Ông Văn); 0256 3891809 (số trực ban Cảng vụ)
  • Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn: 0968996644 (Ông Đảm);
  • Chi cục Hải quan Cảng Quy Nhơn:  0913479718 (Ông Nam)
  • Cơ quan Kiểm dịch y tế: 0905251891 (Bác sỹ Phúc);
  1. Khu vực Cảng biển Vũng Rô
  • Đại diện Cảng vụ HH Quy Nhơn tại Vũng Rô:  0985624456 (Ông Vũ); 0257 3511661 (số trực ban)
  • Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô: 0334715679 (Ông Trí);
  • Chi cục Hải quan Phú Yên:  0983041736 (Bà Đào)
  • Cơ quan Kiểm dịch y tế Phú Yên: 0982793905 (Bác sỹ Phú);

Điều 10.  Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng chống bệnh dịch

Các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển, doanh nghiệp hàng hải và chủ tàu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về bệnh dịch và hướng dẫn phòng chống bệnh dịch đến mọi đối tượng thuộc đơn vị mình quản lý và đối tác trong quá trình làm việc.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng biển, các doanh nghiệp hàng hải liên quan, Thuyền trưởng có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quy trình này.

2. Các doanh nghiệp cảng biển, hoa tiêu, đại lý hàng hải, lai dắt có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ Cơ quan kiểm dịch y tế và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong quá trình thực hiện Quy trình này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có vướng mắc phát sinh Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có trách nhiệm tổ chức hiệp thương giải quyết hoặc  xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.