THÔNG BÁO VỀ VIÊC CHẤN CHỈNH VIỆC LẬP, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Thứ Sáu, 02/10/2020, 09:56 GMT+7

      CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số:    680     /CVHHQNh-PC                                                                    Quy Nhơn, ngày 02 tháng 10 năm 2020

   V/v: Thực hiện các quy định về việc lập,

phê duyệt Kế hoạch điều động tàu tại

Cảng biển Quy Nhơn, Cảng biển Vũng Rô

                                                      Kính gửi:   
                                                                     - Các Doanh nghiệp cảng;
                                                                     - Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII;
                                                                     - Các Công ty dịch vụ tàu lai hỗ trợ;
                                                                     - Các chủ tàu, Đại lý hàng hải.


              Hiện nay, việc lập, phê duyệt Kế hoạch điều động tàu thuyền vào, rời và hoạt động tại cảng biển đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc lập và gửi kế hoạch điều động tàu hàng ngày của các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa thực hiện đúng quy định, gây khó khăn cho việc phê duyệt Kế hoạch của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, làm chậm trễ trong việc tiếp nhận tàu vào, rời cảng biển, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng nêu trên, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện ngay các quy định dưới đây:
               1. Các chủ tàu, đại lý hàng hải
Chủ tàu, Đại lý hàng hải (sau đây gọi chung là người làm thủ tục) có kế hoạch khai thác tàu chủ động gửi yêu cầu về cầu bến, hoa tiêu và tàu lai đến doanh nghiệp cảng, hoa tiêu và tàu lai để các doanh nghiệp sắp xếp, bố trí, lên kế hoạch hàng ngày.
Trường hợp doanh nghiệp từ chối cung cấp dịch vụ, mà không có lý do chính đáng, Người làm thủ tục phải thông báo ngay cho Cảng vụ để xem xét, giải quyết.
                2. Các doanh nghiệp cảng
Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 48 Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình định, tỉnh Phú Yên và yêu cầu của Người làm thủ tục, trước 16.00 giờ hàng ngày, doanh nghiệp cảng lập và gửi Kế hoạch bố trí tàu vào, rời cầu cảng của ngày kế tiếp cho Cảng vụ để tổng hợp, xem xét, phê duyệt.
Việc bố trí cầu cho tàu vào cảng phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, theo thứ tự, tạo thuận lợi cho tàu vào làm hàng.
              3. Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
Căn cứ Điều 103 và 104 Nghị định 58/2017/NĐ-CP, Điều 30 Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình định, tỉnh Phú Yên và yêu cầu của Người làm thủ tục, Công ty có trách nhiệm:
- Trước 16.00 giờ hàng ngày lập và gửi Kế hoạch dẫn tàu của ngày kế tiếp cho Cảng vụ hàng hải để tổng hợp, xem xét, phê duyệt.
- Kế hoạch dẫn tàu phải bố trí đủ hoa tiêu phù hợp cho tất cả các tàu (theo quy định phải có hoa tiêu dẫn tàu) có lịch cập, rời cầu trong ngày kế tiếp. Trường hợp từ chối bố trí hoa tiêu (khi đã nhận yêu cầu hoa tiêu từ Người làm thủ tục) phải thông báo cho Cảng vụ và nêu rõ lý do để xem xét, giải quyết.
- Hoa tiêu được bố trí dẫn tàu chấp hành nghiêm chỉnh Kế hoạch điều động tàu của Cảng vụ hàng hải, các quy định đối với hoa tiêu khi dẫn tàu. Trường hợp Hoa tiêu từ chối dẫn tàu phải thông báo ngay cho Cảng vụ và nêu rõ lý do để Cảng vụ xem xét, quyết định.
               4. Các Công ty cung ứng dịch vụ tàu lai hỗ trợ
Căn cứ Điều 37 Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình định, tỉnh Phú Yên và yêu cầu của Người làm thủ tục, trước 16.30 giờ hàng ngày các công ty tàu lai phải gửi Cảng vụ hàng hải kế hoạch hỗ trợ tàu thuyền của ngày kế tiếp cho Cảng vụ (nội dung thông báo gồm: tên tàu lai; công suất; tên tàu được lai; thời gian dự kiến lai dắt hỗ trợ). Việc bố trí tàu lai phải bảo đảm cho tàu được lai vào, rời cầu bến cảng biển đúng theo kế hoạch, không để tàu phải chờ đợi, chậm chễ.
              5. Phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch điều động tàu thuyền
Trước 17.00 giờ hàng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn sẽ căn cứ kế hoạch của các doanh nghiệp gửi Cảng vụ và điều kiện thực tế để lập và phê duyệt Kế hoạch điều động tàu cho ngày tiếp theo. Kế hoạch đã được phê duyệt sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng vụ tại địa chỉ: http://cangvuhanghaiquynhon.gov.vn mục Kế hoạch điều động tàu. Các doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ nói trên để nhận Kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện theo đúng Kế hoạch điều động tàu thuyền đã được phê duyệt. Trường hợp có thay đổi so với Kế hoạch, Doanh nghiệp cảng, Doanh nghiệp lai dắt, hoa tiêu, Người làm thủ tục phải thông báo ngay cho Cảng vụ và nêu rõ lý do thay đổi. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi được
Cảng vụ chấp thuận.
               Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện.

     

  Nơi nhận:                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC
          - Như trên;                                                                                                                                 Đã ký
          - Các PGĐ’
          - Phòng AT-TrHH                                                                                                                Vũ Thế Quang
          - Lưu TCHC, PC.