QUYẾT ĐỊNH SỐ 620/QĐ-CHHVN NGÀY 03/5/2019 CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thứ Hai, 15/07/2019, 15:14 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 620  /QĐ-CHHVN

            Hà Nội, ngày  03   tháng  5   năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu,

khu chuyển tải và vùng nước trước cầu cảng thuộc

Cảng biển Quy Nhơn, Cảng biển Vũng Rô.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

  Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Thông tư số 55/2018/TT-BGTVT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế và Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải và vùng nước trước cầu cảng thuộc Cảng biển Quy Nhơn, Cảng biển Vũng Rô, chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Tọa độ các điểm quy định tại Phụ lục I của Quyết định này được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-2000 và được chuyển đổi sang Hệ tọa độ WGS-84 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có trách nhiệm:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động hàng hải tại khu nước, vùng nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ điều kiện khai thác, điều kiện khí tượng thủy văn, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa để cho phép tàu thuyền vào, rời, neo đậu, làm hàng, kiểm dịch, đón trả hoa tiêu và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 3.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này và các quy định khác của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong phạm vi các khu nước, vùng nước được công bố.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ GTVT (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Sở GTVT tỉnh Bình Định;

- Sở GTVT tỉnh Phú Yên;

- Lưu VT, PC (3b).

 KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

 

 Bùi Thiên Thu