DỰ THẢO QUY TRÌNH TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ KIẾM SOÁT NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ, THUYỀN VIÊN VÀ PHƯƠNG TIỆN RA VÀO CẢNG QUY NHƠN

Thứ Sáu, 15/07/2022, 16:54 GMT+7

         CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH

 Tổ chức giao thông và kiểm soát người thi hành công vụ,

thuyền viên và phương tiện ra vào, hoạt động tại Bến cảng biển Quy Nhơn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CVHHQNh

Ngày    tháng    năm  2022  của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn)

         

 

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích 

1. Bảo đảm việc tổ chức giao thông và kiểm soát người, phương tiện ra vào Cảng Quy Nhơn an toàn, thuận tiện và bảo đảm theo tiêu chí xây dựng bến cảng xanh, sạch và an toàn.

2. Tổ chức quản lý chặt chẽ quy trình kiểm tra, giám sát tại cổng ra vào cảng đối với người, phương tiện, vừa bảo đảm công tác quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức viên chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thuyền viên.

3. Bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ, an ninh an toàn, đúng
quy trình theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với hoạt động đi lại và kiểm tra, giám sát người, phương tiện ra vào, hoạt động tại vùng đất cảng biển Quy Nhơn.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Quy Nhơn và thuyền viên của tàu thuyền hoạt động tại cảng biển Quy Nhơn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Hướng dẫn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cảng biển Quy Nhơn là khu vực vùng đất, vùng nước bến cảng biển Quy Nhơn và Bến Tân cảng Quy Nhơn hiện do Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn quản lý và khai thác.

2. Cảng vụ là Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

3. Biên phòng là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn.

4. Hải quan là Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn.

5. Kiểm dịch y tế là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định.  

6. Kiểm dịch động vật là Chi cục Thú y tỉnh Bình Định.

7. Kiểm dịch thực vật là Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 4.

8. Doanh nghiệp cảng là Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

9. Thuyền viên là những người được định biên làm việc trên tàu thuyền và người đi theo tàu.

10. Người thi hành công vụ là công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Quy Nhơn.

11. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là các cơ quan nêu tại các điểm 2, 3, 4, 5, 6, 7 điều này.

 

PHẦN II

QUY TRÌNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGƯỜI,

PHƯƠNG TIỆN RA VÀO, HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG BIỂN QUY NHƠN

Điều 4. Thủ tục đăng ký ra vào, hoạt động tại cảng biển Quy Nhơn.

1. Thủ tục đăng ký đối với Người thi hành công vụ của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thường xuyên ra vào làm việc, thực thi công vụ tại Cảng Quy Nhơn

a) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn danh sách Người thi hành công vụ của cơ quan mình kèm theo 01 bản phô tô Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc thẻ ngành có dấu chứng thực của Cơ quan và  01 ảnh thẻ kích thước 4x6 cm.

b) Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn căn cứ danh sách, hồ sơ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này để cập nhật vào cơ sở dữ liệu Hệ thống kiểm soát ra vào cảng bằng thiết bị nhận diện khuôn mặt.

2. Thủ tục đăng ký đối với đoàn công tác và công chức thực thi công vụ đột xuất, bí mật

a) Đoàn công tác của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi đến làm việc phải thông báo cho lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn biết trước khi Đoàn đến Cảng.

b) Công chức không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này khi có nhiệm vụ đột xuất, bí mật phải thông báo cho lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn biết hoặc xuất trình giấy tờ liên quan khi ra, vào cảng.

3. Thủ tục đăng ký đối với thuyền viên Việt Nam khi đi bờ.

Thuyền viên Việt Nam trên tàu biển Việt Nam đến cảng biển Quy Nhơn khi có nhu cầu đi bờ, thuyền trưởng lập danh sách thuyền viên có nhu cầu đi bờ, ký đóng dấu xác nhận và gửi cho đội bảo vệ Cảng biển Quy Nhơn để đăng ký.

Điều 5. Thủ tục kiểm soát ra, vào tại cổng cảng.

1. Người thi hành công vụ quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Hướng dẫn này khi ra, vào cảng được kiểm soát thông qua Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thiết bị nhận diện khuôn mặt và được sử dụng phương tiện của Cơ quan mình hoặc phương tiện cá nhân để di chuyển trong vùng đất cảng.

2. Đoàn công tác quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Hướng dẫn này phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi ra vào cảng.

3. Công chức không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 4 này khi có nhiệm vụ đột xuất, bí mật phải xuất trình thẻ ngành và Giấy giới thiệu liên hệ công tác (nếu có) cho Đội bảo vệ tại cổng cảng. 

4. Thuyền viên Việt Nam khi ra vào cổng cảng phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân: sổ thuyền viên, Chứng minh nhân dân/CCCD để Bảo vệ cổng cảng đối chiếu với Danh sách thuyền viên quy định tại Khoản 3 Điều 4. Thuyền viên nước ngoài xuất trình Thẻ đi bờ do Biên phòng cửa khẩu cấp.

Điều 6. Giao thông trong vùng đất cảng.

1. Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn có trách nhiệm phân định đường giao thông, bố trí các điểm để phương tiện của công chức, người lao động trong vùng đất cảng, kẻ vẽ và lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn rõ ràng, khoa học, bảo đảm thuận tiện cho công chức, người thi hành công vụ thực thi nhiệm vụ tại cảng.

2. Công chức, người thi hành công vụ và thuyền viên khi đi lại, thực thi công vụ tại cảng phải đi đúng phần đường theo chỉ dẫn; để phương tiện đúng nơi quy định; không di chuyển sai phần đường, không đi vào khu vực không có nhiệm vụ. 

 

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp.

1. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm:

a) Thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu cho Người thi hành công vụ do cơ quan mình quản lý và kịp thời thông báo hủy bỏ hoặc đăng ký bổ sung khi có thay đổi về nhân sự của Cơ quan mình;

b) Nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan tuân thủ quy định của Hướng dẫn này khi làm việc trong vùng đất cảng; chịu trách nhiệm về việc tuân thủ thủ các quy định về quản lý giao thông trong khu vực cảng của người thuộc đơn vị mình.

2. Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn có trách nhiệm:

a) Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và vận hành Hệ thống kiểm soát nhận dạng tại cổng cảng;

b) Phân định đường giao thông, bố trí điểm đỗ xe và lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn trong vùng đất cảng;

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thi hành công vụ và việc đi lại của thuyền viên;

d) Giám sát, nhắc nhở công chức, thuyền viên vi phạm quy định; thông báo cho Cơ quan quản lý công chức vi phạm quy định biết để có biện pháp xử lý.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng biển Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, thuyền trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai và phối hợp thực hiện Hướng dẫn này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để tổ chức xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.