Thủ tục xuất cảnh tàu Việt Nam và nước ngoài

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:26 GMT+7

Thủ tục xuất cảnh tàu Việt Nam và nước ngoài.

1. Trình tự thực hiện:                                                         

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến rời cảng biển người làm thủ tục phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại vũng rô. Nội dung thông báo: Tên tàu và thời gian dự kiến rời cảng.

b) Giải quyết TTHC:

- Sau khi nhận được thông báo rời cảng, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn  phải thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác biết để phối hợp.

2. Cách thức thực hiện:

- Gửi Thông báo xin thủ tục xuất cảnh cho tàu, hồ sơ, giấy tờ của tàu thuyền bằng Fax, khai báo điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia, nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

          Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Fax. ( 02563 ) 893106

Email. paquynhon@gmail.com

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

Tại cảng biển Vũng Rô – Phú Yên:

                    Fax. ( 02573 ) 511661

                   Email. dangvupy@yahoo.com

                   Địa chỉ bưu chính: Thôn Vũng Rô Xã Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Các giấy tờ phải nộp bao gồm (bản chính):

          + 03 bản khai chung theo mẫu, nộp cho Cảng vụ hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu;

          + 03 danh sách thuyền viên theo mẫu, nộp cho Cảng vụ hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu ;

          + 01 danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu, nộp cho Biên phòng cửa khẩu;

          + 01 bản khai hàng hoá theo mẫu, nộp cho Hải quan cửa khẩu;

          + 01 bản khai dự trữ của tàu theo mẫu nộp cho Hải quan cửa khẩu;

          + 01 Bản khai hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế của hành khách, thuyền viên, người đi theo tàu (nếu có) nộp cho Hải quan cửa khẩu;

+ 01 Giấy khai báo y tế, thi thể, hài cốt, tro cốt (nếu có) nộp cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế;

+ 01 Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (nếu có) nộp cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế;

 

+ Những giấy tờ ( nếu có ) của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã cấp cho tàu, thuyền viên và hành khách để thu hồi.

- Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):

- Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):

+ Các giấy chứng nhận của tàu nếu thay đổi so với khi đến, trình Cảng vụ hàng hải;

+ Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên nếu có thay đổi so với khi đến, trình Cảng vụ hàng hải;

+ Hộ chiếu thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, Hộ chiếu của hành khách, trình biên phòng cửa khẩu;

+ Phiếu tiêm chủng quốc tế của thuyền viên, hành khách nếu thay đổi so với khi đến, trình cơ quan kiểm dịch y tế;

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế (nếu có), trình cơ quan kiểm dịch thực vật;

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (nếu có), trình cơ quan kiểm dịch động vật;

+ Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu, trình hải quan cửa khẩu;

+ Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ (nếu có) theo quy định của pháp luật, trình Cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).     

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

- Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

- Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn

- Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn

- Kiểm dịch y tế ( TT y tế dự phòng Bình Định )

- Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô

- Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Rô

- Kiểm dịch y tế ( TT y tế dự phòng Phú Yên )

- Kiểm dịch động thực vật.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp Giấy phép rời cảng cho tàu.

8. Phí, lệ phí:

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Áp dụng theo Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính Phủ

 

STT

Tên mẫu

Số mẫu

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

9

10

- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách;

- Bản khai hàng hoá;

- Bản khai dự trữ của tàu;

- Bản khai hành lý của hành khách, t. viên;

- Giấy khai báo y tế, thi thể, hài cốt, tro cốt (nếu có)

- Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (nếu có)

- Bản khai kiểm dịch thực vật;

- Bản khai kiểm dịch động vật;

42

47

48

43

50

51

33

 

14

 

53

54

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tất cả các loại tàu thuyền chỉ được phép rời cảng biển Quy Nhơn và Vũng Rô khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.