Đăng ký thuyền viên và cấp sổ thuyền viên

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:47 GMT+7

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ thuyền viên

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ thuyền viên tại Phòng pháp chế - Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn.

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Pháp chế - Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng Pháp chế - Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn thực hiện việc vào Sổ đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên theo mẫu. Trường hợp không cấp Sổ thuyền viên, cơ quan đăng ký thuyền viên phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại khoản này và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại :

Phòng Pháp chế, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Số 01 Phan Chu trinh thành phố Quy Nhơn

Điện thoại : 02563 891747

hoặc

- Qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ :

Phòng Pháp chế

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Số 01 Phan Chu trinh thành phố Quy Nhơn

Ngoài phong bì ghi rõ : hồ sơ xin cấp Sổ thuyền viên

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư này;

- Hai ảnh màu 4x6 cm, kiểu Chứng minh nhân dân chụp trong vòng sáu (06) tháng;

-Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

-Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;

- Chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhận đối với các chức danh không yêu cầu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (đối với thuyền viên);

- Văn bản tiếp nhận thực tập của chủ tàu (đối với học viên thực tập).

b) Số lượng hồ sơ:

01 (bộ).      

4. Thời hạn giải quyết:

- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn – Phòng Pháp chế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn – Phòng Pháp chế.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Đăng ký vào sổ Đăng ký thuyền viên

Sổ thuyền viên.

8. Phí, lệ phí (nếu có):

- Lệ phí: 190.000 VNĐ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài; và

- Thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Thông tư số 23 /2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;

- Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

 

Các bài đã đăng