Nil

QUY CHẾ PHỐI HỢP THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TẠI CẢNG BIỂN QUY NHƠN

Thứ Hai, 28/02/2022, 15:41 GMT+7

Quyết định số 133/QĐ-CVHHQNh ngày 28/02/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn v/v ban hành Quy chế phối hợp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Cảng biển Quy Nhơn